Nyckeln till framgång: Skriva en vinnande ansökan om strandskyddsdispens

24.01.2024

Hur skriver man en vinnande ansökan om dispens från strandskyddet?

1. Hur ansöker man om strandskyddsdispens?

Att ansöka om strandskyddsdispens är en process som kräver noggrannhet och insikt i gällande lagstiftning. En välskriven ansökan ökar dina chanser för en positiv utgång betydligt. I detta inlägg går vi igenom hur du kan maximera dina chanser genom att upprätta en vinnande ansökan.

En stark ansökan om strandskyddsdispens är välgrundad, välstrukturerad och tar hänsyn till både rättspraxis och lagstiftning. Den tar hänsyn både till miljöaspekter och allemansrätten. Se till att din ansökan är tydlig, koncis och fullständig.


Steg 1: Planering

Innan du börjar skriva, studera strandskyddslagstiftningen och dess tillämpning i rättspraxis för att förstå vad som krävs. Identifiera klart vilka argument som är starkast i ditt fall.

Steg 2: Beskrivning av åtgärden

Inled din ansökan med en tydlig beskrivning av vad du söker dispens för. Du ska uppge mått, utformning, utförande och den tänkta lokaliseringen för åtgärden. Du bör också ange hur ditt projekt påverkar miljön och vad du tänker göra för att begränsa denna påverkan. Berätta varför den valda lokaliseringen är den bästa ur miljösynpunkt och varför det saknas alternativa placeringar.

Steg 3: Juridiska och Tekniska aspekter

Inkludera en detaljerad förklaring av de juridiska och tekniska aspekterna. Visa att du har gjort dina läxor och förstår de lagliga kraven. I detta ingår att ha stenkoll på relevanta rättsfall och de prejudicerande avgörandena som är tillämpliga i just ditt fall. Både vad gäller teknik och juridik kan det vara värt att konsultera en kunnig person som kan vägleda dig vidare.

Steg 4: Motivering

Du ska utveckla grunder till varför dispens ska meddelas i just ditt fall. Motivera utförligt och tydligt. En bra början är att utgå ifrån de dispensskälen som är uppräknade i lagen. Du hittar de i 7 kap. miljöbalken. Det mest vanligaste skälet för dispens är att marken redan är ianspråktagen för privatiserande ändamål, till exempel om marken som ska bebyggas ingår i din hemfridszon eller tomtplats. Ett annat skäl för dispens, som också används flitigt, är att åtgärden måste ligga vid vattnet. Sådana åtgärder kan exempelvis vara brygganläggningar och hamnverksamhet. Ett ytterligare skäl kan vara att åtgärden är väl avskilt från strandlinjen genom väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering. Läs på mer kring de särskilda skälen för dispens, som framgår av lagen, och utveckla argumentationen kring varför de särskilda skälen är uppfyllda i just ditt fall. Glöm inte att argumentera kring proportionalitet och varför dina intressen väger tyngre än de allmänna.

Steg 5: Påverkan på strandskyddets syften

Redogör för hur åtgärden påverkar strandskyddets syften, och varför åtgärden inte strider mot dessa. Detta kan stärka ditt ärende. Med detta menas allmänhetens påverkan av åtgärden och livsvillkoren för växter och djur. Ange vilka arter som finns i området och hur dessa kommer att påverkas av den tilltänkta exploateringen. Du ska även uppge om allmänhetens uppfattning av eller tillträde till området kommer att förändras och i så fall på vilket sätt.


Steg 6: Bevisning och bilagor

För att öka dina chanser till bifall ska du tillhandahålla ritningar, foton och andra visuella hjälpmedel som illustrerar projektet och dess inverkan på de syftena som strandskyddet ämnar att skydda. Ta hjälp av en sakkunnig, inriktad på ett visst ämnesområde, som kan ta fram relevanta utredningar och material. 


Kontakta strandskyddsjuristen för juridisk rådgivning kring din dispensansökan

Behöver du personlig vägledning eller stöd för att skriva din ansökan? Tveka inte att kontakta Strandskyddsjuristen! Vi har gedigen erfarenhet och kompetens inom mark- och miljörätt och kan maximera dina chanser till en framgångsrik dispens.

Strandskyddsjuristen står till ditt förfogande när du ska ansöka om strandskyddsdispens!