Våra uppdrag

Vår expertjurist kan hjälpa dig med strandskydd

Vi har omfattande expertis av ärenden om strandskydd och strandskyddsdispens. Nedan återges exempel på vanliga uppdrag som vi utför. Vi har en bred vana av att processa i samtliga prövningsinstanser, från kommunala nämnder och länsstyrelser till mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen. Det förekommer även att vi för klientens talan hos regeringen, Högsta Förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen. Även processerna hos Lantmäteriet och lantmäterimyndigheterna utgör vårt arbetsfält.

Inom rättsområdet för strandskydd bistår vi med juridisk rådgivning i följande ärenden:

  • Ansöka om strandskyddsdispens hos nämnden eller länsstyrelsen

  • Ansöka om strandskyddsdispens i efterhand hos nämnden eller länsstyrelsen

  • Överklaga nekad strandskyddsdispens till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolarna

  • Överklaga inskränkt tomtplatsavgränsning till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolarna

  • Yttra sig om strandskydd i fastighetsbildningsärenden hos Lantmäteriet

  • Yttra sig i ärenden om tillsyn av strandskydd hos nämnden

  • Överklaga beslut om föreläggande till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolarna

Juridisk Rådgivning om Strandskydd

Ansöka om strandskyddsdispens för brygga

Har du planer på att rusta upp din brygga, bygga ut eller byta ut den mot en annan konstruktion? Vi hjälper dig att se över dina chanser till framgång och bistår med att upprätta en ansökan om strandskyddsdispens för brygga.

Överklaga beslut om nekad strandskyddsdispens för brygga

Har du sökt om dispens för brygga, men fått avslag? Rättspraxis är restriktiv, men ibland finns det goda möjligheter, beroende på vilka grunder som framställs som stöd för ens talan.

Överklaga beslut om tomtplats

Strandskyddsjuristen bistår dig med att överklaga nämndens eller länsstyrelsens beslut om tomtplats, för det fall du inte är nöjd med beslutet. Vi strävar alltid efter att proportionalitetsprincipen tillämpas fullt ut.

Svara på förelägganden om strandskydd

Har kommunen gjort tillsyn i ditt område och uppdagat åtgärder, som har vidtagits utan dispens? Har åtgärderna vidtagits efter 1975? Det kan vara klokt att rusta sig för en rättsprocess. Vi är experter på strandskyddstillsyn och bistår dig gärna med att öka dina chanser till framgång.

Yttra sig hos Lantmäteriet om strandskydd

Har du ansökt om en lantmäteriförrättning hos en lantmäterimyndighet och har kört fast med ditt ärende? Vi hjälper dig att motivera varför den sökta förrättningsåtgärden i ett strandskyddat område bör tillåtas.

Ansöka om strandskyddsdispens i efterhand

Vi hjälper dig att utreda dina chanser med att få de vidtagna åtgärderna legaliserade i efterhand. Det kan man bland annat försöka göra genom ansökan om strandskyddsdispens i efterhand.

Behöver du juridisk hjälp?