Detaljplan upphävd – bristande utredning av alternativa lokaliseringar vid strandskydd

17.06.2024

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i en aktuell dom (P 6587-22) upphävt en detaljplan i Östersunds kommun. Detaljplanen avsåg bostadsbebyggelse inom ett område som delvis omfattades av strandskydd.

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Kommunens beslut att upphäva strandskyddet motiverades med hänvisning till behovet av bostadsbebyggelse och tätortsutveckling. Kommunen menade att exploateringen var förenlig med översiktsplanen och att strandskyddets syften inte påtagligt skulle påverkas. Länsstyrelsen valde att inte överpröva kommunens beslut.

MÖD:s bedömning

MÖD konstaterade dock att kommunen inte tillräckligt hade utrett möjligheterna att uppföra bostäderna utanför det strandskyddade området. Domstolen betonade vikten av att noggrant utreda och presentera alternativa lokaliseringar när strandskydd ska upphävas. MÖD ansåg att kommunens underlag var bristfälligt och att det saknades förutsättningar för att upphäva strandskyddet.

Vikten av noggrann utredning

Domen belyser vikten av att kommuner genomför noggranna utredningar av alternativa lokaliseringar innan de beslutar att upphäva strandskydd. Strandskyddet är en central del av svensk miljölagstiftning och syftar till att skydda allmänhetens tillgång till stränder och bevara växt- och djurliv.

Denna dom är en viktig påminnelse till kommunerna att de måste vara noggranna i sin utredning av alternativa lokaliseringar när de planerar att bygga i strandnära områden. Strandskyddet är en grundläggande skyddsregel som inte får åsidosättas lättvindigt.

Konsekvenser för kommunal planering

Domen kan få konsekvenser för kommunal planering och exploatering i strandnära områden. Kommuner måste vara beredda på att deras beslut att upphäva strandskydd kan komma att granskas noggrant av domstolarna. Det är därför viktigt att kommunerna säkerställer att deras utredningar är omfattande och välgrundade.

Kommuner bör se detta som en möjlighet att förbättra sina planprocesser och säkerställa att de tar hänsyn till både behovet av bostäder och skyddet av våra värdefulla strandområden.

Jur. kand. Giedre Jirvell – Din expert på strandskydd:

Jag, jur. kand. Giedre Jirvell, har lång erfarenhet av att företräda klienter i mål om detaljplaner och andra frågor som rör mark- och miljörätt, inklusive flera framgångsrika fall i Mark- och miljööverdomstolen. Jag har en djupgående förståelse för lagstiftningen och dess tillämpning i praktiken.


Om du behöver juridisk hjälp med en fråga som rör strandskydd, bygglov, detaljplaner, vattenverksamhet eller fastighetsreglering, tveka inte att kontakta mig på www.strandskyddsjurist.se.

Jur. kand. Giedre Jirvell