Prövning av strandskydd i Mark- och miljööverdomstolen

24.01.2024

Så överklagar strandskydd & strandskyddsdispens till Mark- och miljööverdomstolen

Om ditt ärende om strandskydd har prövats av en mark - och miljödomstol och du inte är nöjd med domen, har du som sakägare möjlighet att överklaga mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen för överprövning.

Mark- och miljööverdomstolen utgör en del av Svea hovrätt och finns på Riddarholmen i Stockholm. Domstolens uppgift är att handlägga överklagade avgöranden från samtliga fem mark- och miljödomstolar. När en dom om strandskyddsdispens, som har meddelats av en mark- och miljödomstol, har överklagats kommer mark- och miljödomstolen först att göra en så kallad rättidsprövning för att bedöma om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om så är fallet kommer målet överlämnas vidare till Mark- och miljööverdomstolen för vidare prövning. Handläggningen hos Mark- och miljööverdomstolen är huvudsakligen skriftlig. Vi beskriver processen för dig nedan steg för steg.

Steg 1: Inlämning av Överklagande

Överklagandet om strandskydd ska lämnas in inom tre veckor från det att mark- och miljödomstolen har avkunnat sin dom. Det exakta sista datum för överklagande står oftast längst ner i domen. Överklagandet bör innehålla uppgifter om vilken dom eller beslut som överklagas, vilka ändringar som önskas, så kallade yrkanden, och grunder för dessa.

Steg 2: Mottagande och Bekräftelse

När ditt överklagande har kommit in till domstolen får du en bekräftelse och domstolen börjar sedan handlägga ditt ärende. Först kommer mark- och miljödomstolen att se över om ditt överklagande har kommit in i rätt till. Om ditt överklagande har följt angiven frist, kommer domstolshandläggaren att förbereda målet för överlämning till Mark- och miljööverdomstolen. Om du har begärt om anstånd för utveckling av talan i ditt överklagande, så kommer din anståndsbegäran att behandlas först efter att målet har överlämnats till Svea hovrätt.

Steg 3: Yttrande

När målet har registrerats hos Mark- och miljööverdomstolen, kan domstolen komma att begära in kompletterande information, såsom förtydligande av yrkanden, grunder eller bevisning. Domstolen kommer också att begära yttranden från berörda parter, inklusive den myndighet som fattat det ursprungliga beslutet. Det kan domstolen göra före eller efter att prövningstillstånd har meddelats i målet.

Steg 4: Beslut om prövningstillstånd

För att ditt överklagande ska kunna prövas av Mark- och miljööverdomstolen är det viktigt att du uppger skälen till varför prövningstillstånd ska meddelas. Det är generellt svårt att få upp ett mål i Mark- och miljööverdomstolen, då prövningstillstånd meddelas endast i enstaka fall. Innan domstolen börjar att handlägga målet i sak, kommer den att fatta ett beslut om prövningstillstånd, där prövningstillståndet antingen meddelas i målet, eller meddelas inte. Ett beslut om att prövningstillstånd inte meddelas kan inte överklagas.

Steg 5: Förberedelser inför sammanträde och syn

Om prövningstillstånd meddelas i målet kommer Mark- och miljödomstolen förbereda målet genom att samla in all nödvändig information som har presenterats av parterna i målet, och eventuellt sätta ut målet för en muntlig förhandling. Domstolen kan även bestämma att hålla syn på fastigheten, i synnerhet om så har begärts av parterna. I ett sådant läge är det bra att inte vara själv, utan företrädas av ett juridiskt ombud, såsom en specialiserad jurist eller advokat som är inriktad på strandskydd.

Steg 6: Förhandling

De flesta mål i Mark- och miljööverdomstolen avgörs på skriftligt underlag. Ibland händer det att det hålls en muntlig förhandling där alla parter får presentera sina argument inför domstolen.

Steg 7: Domstolens domslut

Efter sammanträdet och synen brukar det ibland finnas en möjlighet att ytterligare komplettera sin talan. När alla parter har sagt sitt anses målet vara klart för avgörande. Det kan dock dröja ganska lång tid tills domstolen avkunnar sin dom. Domen meddelas i regel skriftligt samt genom mejl.

Steg 8: Möjlighet till Överklagande

Om du inte är nöjd med domstolens dom, kan du i vissa fall överklaga domen vidare till Högsta domstolen. Om ärendet påbörjades i en kommunal nämnd, är Mark- och miljööverdomstolen i regel sista destination. De mål som berör strandskydd och som kan överklagas till HD är fastighetsmål samt plan- och byggmål. Den sista kategorin av målen kan endast överklagas vidare, om Mark- och miljööverdomstolen har öppnat upp möjligheten för detta genom en s.k. prövningsventil.'

Steg 9: Kontakta strandskyddsexperten för personlig juridisk rådgivning

Processen i Mark- och miljööverdomstolen kan vara komplex och det är viktigt att vara väl förberedd. Det kan vara klokt att ta hjälp av en expert som kan vägleda genom de juridiska stegen.

Strandskyddsjuristen står redo för att hjälpa dig! Vi har omfattande erfarenhet av att processa i Mark- och miljööverdomstolen och har den erfarenhet som krävs för att stötta dig genom hela processen. Kontakta oss för professionella råd och expertis.