Särskilda skäl för dispens från strandskyddet

30.01.2024

Strandskydd - de särskilda skälen för dispens

Om du avser att vidta en åtgärd som faller under förbuden som anges i 7 kap. 15 § miljöbalken, så ska du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken hos antingen den kommun där din fastigheten är belägen, eller hos länsstyrelsen. I båda fallen gäller samma rekvisit, dvs. att man måste uppfylla de särskilda skälen för dispens, för att tillstånd ska kunna meddelas.


Följande omständigheter kan utgöra ett särskilt skäl för att meddela dispens från förbuden.


  • Om området som du avser att exploatera redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dvs. att bevara livsvillkoren för växter och djur, och bereda allmänheten tillträde till stränderna.
  • Om platsen där du har tänkt att nyttja är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från stranden.
  • Om området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, såsom bryggor och hamnanläggningar.
  • Om åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför det strandskyddade området.
  • Om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Och till sist, om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, såsom försvarsintresse eller dylikt.

1. När tillämpas de särskilda skälen för dispens?

De ovan nämnda särskilda skälen kan tillämpas både när man som enskild söker om dispens för en viss åtgärd, eller när man arbetar med framtagande av en detaljplan och vill upphäva strandskyddet inom ramen för detta.


2. Vad mer måste beaktas utöver de särskilda skälen för dispens?

Utöver de särskilda skälen för dispens, får den planerade åtgärden inte strida mot strandskyddets syften. Därtill ska det beaktas de enskilda och de allmänna intressena, där man gör en avvägning och bedömer vika utav dessa intressen väger tyngst på just den aktuella platsen.


3. Juridisk Rådgivning och hjälp med strandskyddsdispens

Strandskydd utgör en viktig grundpelare i miljöbalken, där bedömningen av hur bestämmelserna ska tillämpas i rättspraxis är restriktiv. Om du planerar att vidta en åtgärd som omfattas av förbuden bör du, innan du skickar in din ansökan om dispens, ta hjälp av en kunnig jurist, som kan vägleda dig i ärendet. Då det oftast står stora värden på spel kan några timmars juridisk vägledning vara en klok investering.

För vidare hjälp med strandskydd och strandskyddsdispens tveka inte att skicka ett mejl till oss på Strandskyddsjurist.se. Våra jurister har den erfarenhet som krävs för att säkerställa bästa möjliga utgång för din ansökan.