Överklagande av strandskydd i Europadomstolen

29.01.2024

Processen i Europadomstolen

Europadomstolen, som ligger i Strasbourg, bildades 1959 och har som uppgift att pröva ärenden från medlemsländerna, där enskilda upplevt att deras rättigheter enligt Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna blivit kränkta. Domstolens uppgift är att

avgöra om en medlemsstat har kränkt någons rättigheter enligt konventionen eller inte. Utöver det kan domstolen besluta att en stat ska betala ut ett skadestånd till den som klagat och lidit av kränkningen. 

Europadomstolen tar upp endast de fall, som har prövats i samtliga prövningsinstanser nationellt. Med detta menas att man måste först uttömma de så kallade inhemska rättsmedlen, innan man kan vända sig till Europadomstolen för prövning. Om man vänder sig direkt till Europadomstolen utan att man först gått hela vägen till högsta instans i Sverige, kommer ens talan att avvisas.

Överklagat Utvidgat Strandskydd i Europadomstolen

De fastighetsägare som tidigare drabbades av utvidgat strandskydd har kunnat söka om rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Om man fick avslag där kunde man vända sig vidare till Justitiekanslern, JK, och slutligen Europadomstolen.

Enligt strandskyddsexperten jur. kand. Giedre Jirvell skulle framgång i Europadomstolen få gigantiska följder.

Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen modern svensk rättshistoria. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i miljöbalken där du nekas ersättning för rådighetsinskränkning.

Huvudargumenten för fastighetsägarnas talan var att den svenska strandskyddslagstiftningen inte är kompatibel med Europakonventionen, att det inte görs bedömning av proportionaliteten i det enskilda fallet, att den svenska staten inte betalar ut någon ersättning vid nekad strandskyddsdispens och inrättande om nya strandskyddsområden, och att den skapas en obalans mellan de allmänna och de enskilda intressena.

Då uttalade sig dåvarande advokat Giedre Jirvell i tidningen Landlantbruk om att framgång hos Europadomstolen skulle det få gigantiska konsekvenser. Enligt henne kunde då staten att välja mellan att betala ut miljardbelopp i ersättning eller återgå till ett mindre omfattande strandskydd.

Såvitt är känt har något beslut ännu inte avkunnats av Europadomstolen.

Läs mer hela artikeln i tidningen Land Lantbruk Skogsbruk.