Fastighetsköp i strandnära områden: Risker och vad du bör tänka på

03.06.2024

Att köpa en fastighet i ett strandnära område kan vara en dröm som blir verklighet. Men det är inte utan risker. Strandskyddslagstiftningen är komplex och det finns många fallgropar för den oinsatta fastighetsköparen.

Risker vid köp av fastighet i strandskyddat område:

 • Rådighetsfel: Fastigheten kan vara behäftad med rådighetsfel, vilket innebär att fastigheten inte kan nyttjas såsom det var tänkt. Detta kan till exempel bero på att fastigheten ligger inom strandskyddat område och att det inte finns tillstånd för bebyggelse. Det kan finnas myndighetsförelägganden och beslut om viten, om åtgärden är vidtagen utan en giltig strandskyddsdispens. Det kan också bero på att det saknas erforderliga vägservitut, eller att en del av fastigheten omfattas av servitut som du som köpare inte har känt till vid köpet.
 • Bygglovsproblem: Det kan vara svårt att få bygglov för nya byggnader eller renoveringar i strandnära områden. Det kan även vara svårt att få dispens för nya byggnader, eller legalisera åtgärder som har vidtagits utan dispens. Detta kan leda till stora ekonomiska förluster för fastighetsköparen.
 • Naturvårdsfrågor: Fastigheten kan vara utsatt för naturvårdsrisker, till exempel erosion eller översvämning. Detta kan leda till kostsamma skador på fastigheten.

Vad du som fastighetsköpare bör tänka på:

 • Gör en grundlig research: Innan du köper en fastighet i ett strandnära område är det viktigt att du gör en grundlig research om fastigheten och området. Ta reda på om fastigheten ligger inom strandskyddat område och vilka regler som gäller för bebyggelse.
 • Anlita en strandskyddsjurist som även kan bygglovsfrågor: En strandskyddsjurist kan hjälpa dig att bedöma riskerna med en fastighetsaffär i ett strandnära område. De kan också ge dig rådgivning om hur du kan undvika problem.
 • Förhandla fram ett bra avtal: Det är viktigt att du förhandlar fram ett bra avtal med säljaren. Avtalet kan bland annat innehålla en klausul om rådighetsfel och en klausul om att säljaren ansvarar för att få fram nödvändiga bygglov och dispenser.

Hur Giedre Jirvell kan hjälpa dig:

Giedre Jirvell är jur. kand. och specialist inom mark- och miljörätt vid Jirvell Juridik AB. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa klienter som har hamnat i problem efter att ha köpt en fastighet som är behäftat med rådighetsfel. Hon kan också hjälpa dig att:

 • Bedöma riskerna med en fastighetsaffär i ett strandnära område.
 • Förhandla fram ett bra avtal med säljaren.
 • Överklaga negativa beslut från myndigheter.
 • Driva rättsprocesser mot säljaren eller myndigheter.

Kontakta jur. kand. Giedre Jirvell, strandskyddsexpert, i god tid innan du ska köpa en strandskyddad fastighet för bästa juridiska service och personlig rådgivning.

Förebyggande åtgärder:

Det finns också en rad förebyggande åtgärder du kan vidta för att undvika problem vid köp av en fastighet i ett strandnära område:

 • Köp fastigheten av en etablerad mäklare.
 • Anlita en besiktningsman som kan besiktiga fastigheten.
 • Ta kontakt med kommunen och fråga om det finns några planer för området.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och fråga om fastigheten är strandskyddad.
 • Ta kontakt med en erfaren jurist som kan utreda riskerna med köpet.

Hitta en kunnig jurist:

Det är viktigt att du hittar en kunnig och erfaren jurist eller advokat som kan bistå dig med juridisk hjälp i samband med köp av en fastighet i ett strandnära område. Du kan hitta en jurist genom att:

Att köpa en fastighet i ett strandnära område kan vara en fantastisk möjlighet. Men det är viktigt att du är väl förberedd och att du tar hjälp av en kunnig jurist för att undvika problem.