Nya regler om strandskydd 2024

19.01.2024

Kommande lagändringar gällande strandskydd

Regeringen har aviserat att man avser att ändra reglerna om strandskydd inom en snar framtid. Strandskyddsexperten jur. kand. Giedre Jirvell kommenterar rättsläget.

De lagändringar som kan komma härnäst, till och med kanske under 2024, är delar av Annie Lööfs proposition, som Tidöpartierna röstade ner 2022, som de nu vill driva igenom såsom ett eget lagförslag. Det är framför allt undantag från strandskydd vid små sjöar och vattendrag. Det handlar om sjöar som är mindre än 1 hektar, vattendrag som är smalare än 2 meter samt anlagda vatten som har skapats efter 1975. Jur. kand. Giedre Jirvell tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet utredde denna lagändring åt Naturvårdsverket redan 2014-2015.

Lättnader i strandskyddet i skärgården kommer att ta längre tid

De andra lagändringarna, som Tidöpartierna har aviserat om, såsom lättnader i strandskyddet för att bidra till utveckling av populära besöksmål såsom skärgårdsöar, kommer att ta längre tid. Det ska tillsättas en utredning, och därefter utredningens förslag remissbehandlas och beredas inom Regeringskansliet, som slutligen kommer att mynna ut i en lagrådsremiss och en proposition.

Vad det exakta innehållet blir är svårt att förutse, men det kan tänkas att flera nya dispensskäl införs. Om det kommer att gälla enbart lättnader för besöksnäring eller även för småhus och fritidshus är svårt i nuläget att veta.

I den tidigare propositionen, som visserligen röstades ner av riksdagen, fanns ett förslag om lättnader för strandnära verksamheter såsom besöksnäring, turism och annan livsmedelsproduktion. Det är inte otänkbart att det kommer ett liknande förslag i de utredningar som kommer.

Ett av förslagen i den tidigare propositionen var att det inom ett så kallat strandnära utvecklingsområde, utöver de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken, också skulle få beaktas om området behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för en småskalig verksamhet, om verksamheten har nytta av ett strandnära läge. Exempel på sådan verksamhet angavs vara till exempel besöksnäring och turism, jakt, idrott, friluftsliv eller småskaliga gröna näringar såsom djurhållning eller annan livsmedelsproduktion. Ändringarna föreslogs i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Större beslutsrätt för kommunerna

Partierna har även aviserat att man vill ge kommunerna större mandat, och att kommunerna själva ska kunna upphäva strandskyddet lokalt för att till exempel kunna bygga bostäder och även själva kunna få peka ut sjöar och vattendrag där strandskyddet ska gälla.

Idag övervakas de kommunala strandskyddsbesluten av länsstyrelserna, som inte sällan upphäver de beslut som tas i nämnderna, eftersom länsstyrelserna tenderar att ha en ytterst restriktiv hållning mot exploatering av strandskyddade områden.

Risk för problem i rättstillämpningen

Det är i och för sig rimligt att kommunerna ska ha ett större inflytande, samtidigt som jag ser stora problem med ett sådant system. Fastighetsägarna kommer att behandlas olika beroende på i vilken kommun man bor i och vilka politiker som i stunden sitter vid makten.

Vi kommer att hamna i ett rättsläge som vi hade före 2009 års lagändring, då dispensgivning skiljde sig åt i olika kommuner, som ju i sig strider mot rättssäkerheten och principen om likabehandling. 

En sådan rättsutveckling är inte välkommen och kommer inte att bidra till en ökad acceptans för lagstiftningen, utan tvärtom riskerar att skapa ännu större frustration hos fastighetsägarna runt om i landet. Att särbehandla markägare strider också mot Europakonventionens princip om likabehandling, förutsebarhet och proportionalitet, som gäller som svensk lag sedan 1995 och som Sverige är skyldig att följa.

Att partierna därtill vill införa begrepp såsom "exceptionellt högt exploateringstryck" och "synnerliga skäl" kommer endast att bidra till ännu mer godtycklig rättstillämpning, som 2009/10 års lagreform avsåg att förhindra.

Lättnader för areella näringar

En statlig offentlig utredning skulle presentera sitt betänkande om lättnader för areella näringar, som en förlängning av de utredningsförslag som lämnades under förra regeringens mandat. Utredningen har fått förlängd svarstid till den 31/12 2023, men har ännu inte slutredovisat sitt betänkande till regeringen.

Vad betyder de kommande nya reglerna om strandskydd för dig som vill vidta en åtgärder i ett strandskyddat område

Sammantaget är det för tidigt att säga om de kommande ändringarna kommer att underlätta för samtliga fastighetsägare som äger en fastighet som idag omfattas av strandskydd eller inte. De fastighetsägare som bor nära små sjöar och vattendrag har dock störst chans att se lättnader inom en snar framtid.

De andra förslagen kommer att ta flera år att utreda och bereda, men det är inte otänkbart att vi kommer se en proposition under denna regeringens mandatperiod. De områden omfattas av naturreservat, nationalpark eller Natura 2000 kommer fortsättningsvis omfattas av andra områdesskydd. Likaså områden som är skyddade genom bestämmelser om biotopskydd och artskydd.

Kontakta strandskyddsexpert för personlig juridisk rådgivning

Överklagandeprocessen i mål och ärenden om strandskydd kan vara komplicerad och krävande. Det är viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig argumentation som stöd för sin talan. Är du osäker på hur du bäst bör driva ditt ärende?

Kontakta strandskyddsexpert för personlig juridisk konsultation och expertstöd i överklagandeprocessen. Strandskyddsjuristen står redo att hjälpa dig att se till att navigera i strandskyddets komplexa juridiska landskap, så att du kan öka dina chanser till framgång.