Överklaga beslut om strandskydd

15.12.2023

Har du sökt om strandskyddsdispens och fått avslag?

Du som är missnöjd med nämndens eller länsstyrelsens beslut kan överklaga beslutet om strandskydd eller den delen av beslutet rör inskränkt tomtplatsavgränsning till överinstans, som är länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen beroende på i vilken instans som ärendet påbörjades. Ett överklagande om strandskydd ska i regel komma in inom 3 veckor från det att du mottagit beslutet. Vissa mål där strandskydd upphävts i detaljplan kan i undantagsfall komma att prövas av Högsta domstolen.