Servitut i strandskyddat område: Vad gäller?

05.06.2024

Ett servitut kan ge en fastighet (den härskande fastigheten) rättigheter i en annan fastighet (den tjänande fastigheten), även om den ligger i strandskyddat område. Men det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda.

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rättighet som begränsar en fastighetsägares rätt att använda sin fastighet. Servitutet kan ge den härskande fastigheten rätt till exempelvis:

  • Vägaccess: Att använda en väg på den tjänande fastigheten för att ta sig till sin egen fastighet.
  • Brygga: Att använda en brygga på den tjänande fastigheten för att angöra sin båt.
  • Utsikt: Att ha en viss utsikt från den tjänande fastigheten.

Servitutet ska vara till nytta för den härskande fastigheten och avse något bestående på den tjänande fastighetens område. Servitut kan bildas frivilligt genom avtal mellan fastighetsägarna eller vid förrättning hos Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet. I vissa fall kan det bli aktuellt med tvångsmässigt inrättande av till exempel vägservitut.

Servitut i strandskyddat område

I strandskyddat område gäller särskilda regler för servitut. Servitutsrätten får inte tas i anspråk utan att reglerna för strandskydd är uppfyllda. För att servitutsrätten ska anses vara laglig krävs det att nyttjandet har tillkommit före strandskyddets inträde i det aktuella området, och kontinuerligt har brukats, eller att det finns nödvändiga dispenser för det fall nyttjanderätten tillkommit efter 1975, eller det datum som strandskyddet började gälla för området. Utöver strandskyddsdispens kan det även behövas tillstånd från reservatföreskrifter om området omfattas av ett naturreservat eller Natura 2000-område, anmälan om vattenverksmet, om åtgärden vidtas i ett vattenområde, och dylikt.

Jirvell Juridik AB hjälper dig med servitut i strandskyddat område

Vi på Jirvell Juridik AB har lång erfarenhet av speciell fastighetsrätt och kan ge dig rådgivning om servitut i strandskyddat område. Vi kan hjälpa dig att:

  • Bedöma om det är möjligt att bilda ett servitut i ditt fall.
  • Förhandla fram ett avtal om servitut med den andra fastighetsägaren.
  • Ansöka om servitut hos lantmäterimyndigheten.
  • Hjälpa med att hantera en uppkommen tvist om servitut i domstol.

Kontakta oss för en inledande konsultation

Varmt välkommen att kontakta oss på Jirvell Juridik AB för en inledande konsultation om servitut i strandskyddat område. Vi kan ge dig den rådgivning och det stöd du behöver för att nå ditt mål.

Viktigt att notera:

  • Denna information är avsedd som en generell introduktion till servitut i strandskyddat område. Den utgör inte juridisk rådgivning.
  • Du bör alltid kontakta en jurist för att få individuell rådgivning om din specifika situation.