Strandskydd. Jurist. Överklaga strandskydd eller Hjälp med strandskyddsdispens? 

Strandskyddsjuristen är ledande rättsexpert på strandskyddsjuridik & mark - och miljörätt. Vår erfarna jurist hjälper dig!

Behöver du hjälp med att ansöka om dispens eller överklaga avslag på strandskyddsdispens och letar efter den vassaste juridiska expertisen inom strandskydd? 

 • Har du en fastighet vid stranden, som omfattas av strandskydd?
 • Ska du ansöka om strandskyddsdispens för att uppföra en ny byggnad, en tillbyggnad eller en ersättningsbyggnad? 
 • Drömmer du om en egen brygga vid havet eller vill rusta upp en gammal brygga och ska ansöka om eller överklaga strandskyddsdispens för bryggan?
 • Anser du att din tomtplats är större än vad nämnden eller länsstyrelsen har beslutat om? 
 • Eller har du råkat ut för tillsyn och fått ett föreläggande om att riva ut byggnader eller anläggningar och behöver hjälp med att överklaga? 

En jurist eller en advokat, som är inriktad på strandskyddsjuridik, kan hjälpa dig att upprätta en ansökan om strandskyddsdispens eller ett överklagande och därmed optimera dina chanser till framgång. Strandskyddsexpert, jurist Giedre Jirvell kan hjälpa dig!

Efter att ha drivit uppemot 700 mål och ärenden i mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen har vi svar på de flesta frågorna.

Det är i regel miljö- eller samhällsbyggnadsnämnden eller förvaltningen i den kommun där fastigheten är belägen, som bestämmer huruvida dispens från strandskyddet kan beviljas för den sökta åtgärden. För att strandskyddsdispens ska kunna meddelas krävs att något av de särskilda i lagen föreskrivna skälen är uppfyllt och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Även om strandskyddsdispens har meddelats av kommunen, så har länsstyrelsen rätt att inom 3 veckor besluta om att överpröva det kommunala beslutet. Kommunens beslut om strandskydd kan då antingen fastställas eller upphävas, helt eller delvis. Kommunens beslut kan även ändras såtillvida att en beslutad tomtplatsavgränsning inskränks, dvs. du får en mindre tomtplats, eller att nya villkor för markens ianspråktagande föreskrivs.

Strandskyddsjuristen står redo för att hjälpa dig att överklaga ett beslut om strandskyddsdispens till mark- och miljödomstolen. Ta kontakta med vår erfarna jurist om du behöver hjälp med ditt överklagande!

Viktigt att notera! All information på anges på denna webbplats är enbart avsedd som allmän information och utgör på inget sätt juridisk rådgivning. Ta alltid kontakt med en kunnig  strandskydd jurist för att få korrekt rådgivning i ditt specifika fall.

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom mark- och miljörätt

Områdesskydd:

 • Strandskydd
 • Naturreservat
 • Biotopskydd
 • Natura 2000-områden

Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet:

 • Tillstånd
 • Tillsyn
 • Efterlevnad

Fastighetsreglering och Lantmäterifrågor:

 • Avstyckning
 • Servitut
 • Gemensamhetsanläggningar

Detaljplaner och planläggning:

 • Tolkning av detaljplaner
 • Liten avvikelse
 • Införande, ändring och upphävande av detaljplaner

Bygglov och förhandsbesked:

 • Ansökan
 • Tillsyn
 • Överklagande

Grannelagsrättsliga frågor:

 • Förhållandet mellan fastigheter
 • Tvister mellan grannar 

Ersättningsrätt:

 • Skadeståndstalan mot enskilda
 • Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning

Strandskyddsdispens

Du som avser att vidta en åtgärd i ett område som omfattas av strandskydd ska alltid se till att innan du sätter i gång med den önskade åtgärden undersöker huruvida åtgärden omfattas av krav på strandskyddsdispens. Som huvudregel prövas ansökan om strandskyddsdispens av den kommunala miljö- eller byggnadsnämnden. I vissa fall beslutar länsstyrelsen som första instans. Utöver strandskyddsdispens kan det behövas bygglov, bygganmälan, tillstånd till vattenverksamhet, m.m.

Tomtplatsavgränsning

Tomtplatsavgränsning är det område runt ditt bostadshus, som du kan hävda som din privata tomt. Storleken varierar från fall till fall och det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör hur stor markyta som du kan räkna som din tomtplats. Ett beslut om meddelad strandskyddsdispens ska alltid vara förenat med en tomtplatsavgränsning. Har nämnden missat detta kan nämndens beslut upphävas och ärendet visas åter till nämnden för fortsatt prövning i sak.

Överklaga strandskydd

Kommunerna runt om i landet bedriver en aktiv tillsyn av överträdelser enligt miljöbalken. Har du byggt något utan strandskyddsdispens efter 1975 riskerar du att drabbas av ett föreläggande om utrivning. Det finns olika sätt att legalisera de vidtagna åtgärderna. En ansökan om dispens i efterhand kan i vissa fall möjliggöra att den uppförda byggnaden, upprustningen av bryggan eller en annan åtgärd i ett strandskyddat område kan förklaras som lagenlig. Du kan överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.


Ansökan om strandskyddsdispens

De flesta åtgärder i ett strandskyddat område omfattas av dispensplikt, om de påverkar det rörliga friluftslivet eller djur- och växtlivet negativt. Vad som är tillåtet eller förbjudet framgår av 7 kap. miljöbalken och avgörs i rättspraxis.

Bevisning i strandskyddsmål

Bevisning i strandskyddsmål är förknippad med ett antal svårigheter. Hur du lyckas med din ansökan om strandskyddsdispens, ett överklagande om strandskydd eller ett tillsynsärende beror många gånger på vilken bevisning som presenteras samt på vilket sätt.

Strandskyddets syften

Syftet med strandskyddet är att bevara goda livsvillkor för växter och djur vid sjöar och vattendrag. Utöver det är syftet med strandskyddet att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Bestämmelser om strandskydd återfinns i 7 kap. miljöbalken och utgör s.k. förbudslagstiftning.

Strandskyddets omfattning

Sedan 1975 gäller 100 meters strandskydd i Sverige. I vissa fall gäller dessutom utvidgat strandskydd, från 100 meter upp till 300 meter. Strandskyddet gäller på land och i vatten. I vissa områden kan strandskyddet vara helt eller delvis inskränkt genom förordnanden om strandskyddets upphävande.

Rättspraxis om strandskydd

Strandskyddsjuridiken bygger på tusentals rättsfall om strandskydd, där Mark - och miljööverdomstolen (MÖD) är den vägledande prövningsinstansen. I MÖD krävs det prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp till prövning.

Processen i mark- och miljödomstolen

Processen i mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen är i huvudsak skriftlig, men det förekommer att domstolen håller sammanträde och syn på fastigheten. En syn utgör ett bevismedel, medan ett sammanträde är en del av den muntliga framställan.

Särskilda skäl för dispens

De flesta åtgärder i form av uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar är förbjudna i ett strandskyddat område, men man kan få dispens från strandskyddet, om det finns särskilda skäl, och åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. Den exakta tillämpningen av de särskilda skälen avgörs i rättspraxis.

Förbjudna åtgärder

Vilka åtgärder är förbjudna framgår av miljöbalken. Det kan exempelvis gälla nedtagning av träd, uppförande av en byggnad, ändrad användning av en byggnad eller andra åtgärder. Åtgärder som vidtagits utan dispens efter 1975 kan anses vara olagliga, även om det har hunnit gå många år sedan de vidtogs.

Rätten att överklaga

I vissa fall kan en miljöorganisation överklaga beslut om strandskydd, förutsatt att organisationen uppfyller rekvisiten för talerätt.

Juridisk rådgivning och hjälp med att överklaga beslut om strandskydd

Strandskyddsjuristen svarar på dina frågor och vägleder dig kring samtliga frågeställningar som berör strandskydd. Jag kan bedöma om du behöver ansöka om strandskyddsdispens och om det finns särskilda skäl för den önskade åtgärden, eller om det är värt att överklaga nekad strandskyddsdispens. Inget fall är för litet, ingen fråga är för komplicerad. Jag hjälper dig med:

 • Upprätta ansökan om strandskyddsdispens
 • Överklaga beslut om nekad strandskyddsdispens
 • Överklaga beslut om tomtplatsavgränsning
 • Svara på förelägganden om strandskydd
 • Yttra sig i ärenden om strandskydd vid fastighetsbildning
Jag vägleder dig kring strandskydd och strandskyddsdispens i alla prövningsinstanser!

Jag kan hjälpa dig med att ansöka om strandskyddsdispens eller att bistå dig med juridisk hjälp när du ska överklaga nämndens beslut till länsstyrelsen, eller länsstyrelsens beslut om nekad strandskyddsdispens till mark och miljödomstolen eller Mark och miljööverdomstolen. Likaså om du behöver goda juridiska råd med att bemöta ett föreläggande om utrivning, ett vitesföreläggande, ett beslut om inskränkt tomtplatsavgränsning, lantmäteriförrättning i strandskyddat läge eller ett beslut om upphävande av strandskydd i detaljplan.

I vilka fall kan dispens från strandskyddsbestämmelserna meddelas?

En åtgärd som är förbjuden enligt miljöbalken kan tillåtas om dispens från strandskyddet kan meddelas. De skälen som kan ligga till grund för upphävande av eller dispens från strandskyddet framgår av miljöbalken och avser ett område, som:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om de särskilda skälen för dispens är uppfyllda får åtgärden ändå inte strida mot strandskyddets syften om att skydda värdefulla livsmiljöer för växter och djur och värna om allmänhetens tillträde till stränderna. Ett avslagsbeslut ska innehålla en noggrann avvägning mellan de enskilda och de allmänna intressena, en så kallad proportionalitetsavvägning. Även ett beslut med en positiv utgång för den enskilde, då dispens kan meddelas, måste innehålla en bedömning om huruvida de enskilda intressena väger tyngre än de allmänna.

En dispens från strandskyddet gäller inte i all evighet, utan upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.


Överklaga till Mark- och miljödomstolen

Nedan återges några exempel på överklaganden i mark- och miljödomstolarna och Mark - och miljööverdomstolen, där vi åstadkommit bifall åt våra klienter.

 • Brygga i Mark- och miljööverdomstolen. Efter att prövningstillstånd hade meddelats, fick vår klient bifall i ett mål, där länsstyrelsen hade förelagt en fastighetsägare om att riva ut en gammal brygga. Avgörandet är prejudicerade.
 • Upphävande av utvidgat strandskydd. Vi har verkat i 5 län och 20 kommuner samt företrätt hundratals fastighetsägare i frågan. Utvidgat strandskydd har upphävts i flertalet kommuner av regeringen och Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Tomtplatsavgränsning i Mark- och miljööverdomstolen. Vår klient fick bifall till yrkandet om att tomtplatsen upptar hela fastigheten och sträcker sig ner till strandlinjen. Domen är prejudicerande.
 • Brygganläggning i Mark- och miljööverdomstolen. Bifall till klienternas talan meddelades och föreläggandet om utrivning av en brygganläggning upphävdes. MÖD kom med ett viktigt uttalade gällande bevisfrågor. Domen utgör prejudikat.
 • Ändrad användning av sjöbod i MÖD. Föreläggandet om utrivning av byggnad upphävdes och vår klient kunde behålla sin sjöbod som ett gästhus. Domen har prejudikatvärde.
 • Strandskyddsdispens för bostadshus i Mark- och miljödomstolen. Våra klienter fick strandskyddsdispens till att uppföra en ny byggnad i två plan om 280 kvm med komplementbyggnad. Tomtplatsen godkändes hela vägen ner till strandkanten.

Vanligt förekommande frågor som ställs till vår Jurist

 • Får jag renovera min brygga utan strandskyddsdispens?

Det beror på hur mycket som du har tänkt att renovera. Ska du enbart byta ut några enstaka brädor så kan man ofta göra det utan dispens, om bryggan inte är att anse som förfallen. Men ska du göra en större bryggrenovering, ändra bryggans konstruktion, på bredden eller på längden, eller byta ut pålar i vattnet så behövs det strandskyddsdispens. Detsamma gäller om du ska byta en pålad brygga mot en flytbrygga eller tvärtom, eller om du ska byta en flytbrygga mot en stenkista i vattnet, etc. Även bryggräcken, trappa, möbler, blomkrukor och belysning omfattas av dispensplikten, eftersom de bedöms avhålla allmänheten från platsen.

När du vidtar åtgärder i vattnet, eller åtgärder som ändrar skuggning eller vattengenomströmning ska du också göra en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen. Det har att göra om att goda livsvillkor för djur riskerar att ändras vid åtgärder i vattnet. Därtill ska du se till att du har rådighet över vattenområdet där bryggan är belägen. Större bryggor behöver utöver det bygglov. Vad som är tillåtet att renovera avgörs i rättspraxis. Det kan därför vara klokt att höra med kommunen eller en kunnig jurist som kan vägleda dig vidare när du ska ansöka om eller överklaga ett beslut om strandskyddsdispens.

 • Får jag inreda min sjöbod som gäststuga?

En byggnad får inte ändra sin användning utan att man har en giltig strandskyddsdispens. Har byggnaden använts som sjöbod före 1975 behöver du således dispens från strandskyddet för att kunna använda sjöboden som en sommarstuga. Några enstaka övernattningar sommartid räcker enligt praxis inte för ett påstående om att byggnaden har använts som gäststuga före 1975, utan det ska vara fråga om en kontinuerlig användning. Utöver krav på dispens kan ändrad användning av en byggnad utan bygglov komma i konflikt med reglerna i plan- och bygglagen. I vissa fall kan åtgärden legaliseras genom att man ansöker om bygglov i efterhand. I andra fall kan en åtgärd utan bygglov vara preskriberad ur PBL-synpunkt. Men ska du bygga till din byggnad kan det, trots preskription, behövas bygglov i efterhand.

 • Vad händer om jag vidtar en åtgärd utan dispens?

Kommunerna och länsstyrelserna bedriver aktiv tillsyn för att beivra överträdelser i strandskyddade områden. Länsstyrelsen har ansvar över strandskyddade områden, som utgör naturreservat, nationalpark eller Natura 2000-område. Myndigheterna är skyldiga att anmäla strandskyddsbrott till en allmän åklagare för utredning. Förutom en åtalsanmälan, åtal och penningböter, eller i vissa fall fängelsestraff, kan du få ett föreläggande förenat med vite om att riva ut åtgärden och återställa området. Vitesbeloppen kan variera från ca 50 000 till 300 000 och uppåt. Vitet kan vara fast eller löpande och döms ut av en mark- och miljödomstol efter ansökan av kommunen. Det kan därför vara klokt att ta hjälp av en kunnig jurist, så att man kan undvika sanktionsavgifter och åtal.


Rättsexpertis inom mark- och miljörätt

Jag är specialiserad inom rättsområdet för mark- och miljörätt och har arbetat med frågor om strandskydd i mer än 15 år. Under åren har jag samlad på mig gedigen erfarenhet av frågor om strandskyddsdispens, tomtplatsavgränsning, upphävande av strandskydd i detaljplan, förelägganden relaterade till tillsyn av strandskyddet och fastighetsbildning i strandskyddade områden. Jag har ett stort intresse för tillämpningen av bestämmelserna av strandskydd - och har med åren specialiserat mig inom detta rättsområde. En strandskyddsjurist helt enkelt! Utöver ärenden om strandskydd, arbetar jag med bygglov, detaljplaner och speciell fastighetsrätt.

Efter att ha drivit hundratals mål och ärenden om strandskydd har vi den bästa expertisen för att just Du ska få framgång med din talan.

Ärenden om strandskydd är många gånger komplicerade och kräver såväl omsorg som kunskap. Eftersom tolkningen av de fåtal bestämmelser som återfinns i miljöbalken, som reglerar strandskyddet, avgörs i huvudsak i rättspraxis, är det viktigt att hålla sig ständigt uppdaterad med den senaste praxisutvecklingen inom rättsområdet. Inte minst avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, Högsta domstolen och Europadomstolen är viktigt att vara påläst kring, där frågor om proportionalitet och äganderätt prövas utifrån ett bredare perspektiv.

Anlita alltid rätt expertis och en kunnig strandskyddsjurist från början för att slippa onödiga utgifter och en utdragen rättsprocess längre fram!

Behöver du juridisk hjälp?