Anmälningsplikt för vattenverksamhet – en analys av M 4880-23

16.06.2024

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i ett avgörande från den 11 juni 2024 fastställt att en anmälan om vattenverksamhet inte kan göras i efterhand. Avgörandet klargör rättsläget kring anmälningsplikt för vattenverksamheter och vilka möjligheter tillsynsmyndigheten har att ingripa vid olovlig verksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet i efterhand

Målet gällde en pir som uppförts på en fastighet i Sundsvalls kommun. Efter att piren färdigställts ansökte fastighetsägaren om att få vattenverksamheten prövad i efterhand genom en anmälan. Länsstyrelsen avslog anmälan med motiveringen att anmälningsplikt endast gäller för vattenverksamheter som inte påbörjats.

MÖD:s bedömning

MÖD fastställde länsstyrelsens beslut och konstaterade att det saknas stöd i lag för att göra en anmälan i efterhand. Domstolen hänvisade till 11 kap. 9 a § miljöbalken och förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, som anger att anmälningsplikt endast gäller för verksamheter som inte påbörjats. MÖD framhöll att det inte finns något undantag från denna regel, även om en anmälan lämnas in kort tid efter att verksamheten påbörjats.

Tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa

Även om en anmälan inte kan göras i efterhand, betonade MÖD att tillsynsmyndigheten har ett löpande tillsynsansvar och en skyldighet att agera om miljöbalken eller dess föreskrifter inte följs. Detta innebär att länsstyrelsen i det aktuella fallet fortfarande kan vidta åtgärder mot den olovliga piren, trots att anmälan avslagits.

Domen klargör att det är viktigt att följa reglerna kring anmälningsplikt för vattenverksamheter. Att göra en anmälan i efterhand är inte möjligt, och det kan få konsekvenser om man inte följer reglerna.

Regeringens bemyndigande

Regeringen har ett bemyndigande att införa anmälningsplikt även för påbörjade verksamheter, men att detta bemyndigande ännu inte har utnyttjats.

Slutsats

MÖD:s avgörande är en viktig påminnelse om att anmälningsplikt för vattenverksamheter måste tas på allvar. Domen tydliggör att det inte är möjligt att göra en anmälan i efterhand och att tillsynsmyndigheten har befogenhet att ingripa mot olovlig verksamhet.

Det är viktigt att verksamhetsutövare är medvetna om reglerna kring anmälningsplikt och att de följer dem noggrant. Det är också viktigt att tillsynsmyndigheterna är aktiva i sin tillsyn och ingriper mot olovlig verksamhet.

Jur. kand. Giedre Jirvell – Din expert på strandskydd:

Jag, jur. kand. Giedre Jirvell, har lång erfarenhet av att företräda klienter i mål som rör mark- och miljörätt, inklusive flera framgångsrika fall i Mark- och miljööverdomstolen. Jag har en djupgående förståelse för lagstiftningen och dess tillämpning i praktiken.


Om du behöver juridisk hjälp med en fråga som rör strandskydd, bygglov, detaljplaner, vattenverksamhet eller fastighetsreglering, tveka inte att kontakta mig på www.strandskyddsjurist.se.

Jur. kand. Giedre Jirvell