Miljöbrott och Strandskydd

08.07.2024

Miljöbrott

Miljöbrott är brott som skadar eller hotar miljön och människors hälsa. De regleras i miljöbalken och kan bestå av olika typer av handlingar, till exempel:

 • Otillåtna utsläpp: Att släppa ut föroreningar i vatten, mark eller luft utan tillstånd eller i strid med gällande regler.
 • Miljöfarlig verksamhet: Att bedriva verksamhet som kan skada miljön utan tillstånd eller i strid med villkor.
 • Nedskräpning: Att skräpa ner i naturen eller på allmän plats.
 • Otillåten avfallshantering: Att hantera avfall på ett sätt som strider mot reglerna, till exempel genom att dumpa det i naturen.

Brott mot områdesskydd

Brott mot områdesskydd innebär att man bryter mot reglerna som finns för att skydda särskilt värdefulla naturområden. Dessa områden kan vara strandskyddade områden, naturreservat, nationalparker eller andra områden med höga naturvärden. Brott mot områdesskydd kan till exempel innebära:

 • Att bygga eller anlägga utan tillstånd: Att uppföra byggnader, vägar eller andra anläggningar utan tillstånd inom ett skyddat område.
 • Att skada naturmiljön: Att skada eller förstöra vegetation, djurliv eller geologiska formationer inom ett skyddat område.
 • Att störa djurlivet: Att störa eller skrämma djur, särskilt under känsliga perioder som häckning eller vintervila.

Miljöbrott och brott mot områdesskydd vid bryggrenovering

Vid renovering av bryggor kan miljöbrott och brott mot områdesskydd bli aktuella om man:

 • Bygger ut bryggan utan tillstånd: Att utöka bryggan inom strandskyddsområdet eller ett skyddat område utan dispens kan vara ett brott mot områdesskydd.
 • Gräver eller muddrar utan tillstånd: Att förändra bottenförhållandena genom grävning eller muddring utan tillstånd kan vara ett miljöbrott och ett brott mot områdesskydd.
 • Använder miljöfarliga material: Att använda material som kan skada vattenmiljön vid renoveringen kan vara ett miljöbrott.

Påföljder och sanktioner

Påföljderna för miljöbrott och brott mot områdesskydd kan variera beroende på brottets allvarlighetsgrad. Det kan handla om böter, fängelse och/eller krav på att återställa miljön.

Viktigt att tänka på:

 • Var noga med att undersöka vilka regler som gäller för ditt område innan du påbörjar en åtgärd såsom en bryggrenovering.
 • Kontakta kommunen och Länsstyrelsen för att få information om vilka tillstånd som krävs.
 • Kontakta en erfaren jurist, som kan hjälpa dig att inhämta nödvändiga tillstånd, så att du undviker begå ett brott mot områdesskydd.

Genom att vara medveten om riskerna och följa reglerna kan du undvika att begå miljöbrott eller brott mot områdesskydd vid åtgärder i strandskyddat område, såsom renovering av en brygga.

Kontakta Giedre Jirvell idag

Genom att följa reglerna och skaffa nödvändiga tillstånd kan du undvika miljöbrott. Besök www.strandskyddsjurist.se för att boka en konsultation med Giedre Jirvell och få experthjälp med brott mot områdesskydd. För de fall du redan står inför ett åtal kan vi hänvisa dig vidare till en duktig advokat, som kan försvara dina rättigheter.


Sökord: strandskydd, jurist, strandskyddsdispens, miljöbrott