MÖD M 9946-23: Strandskydd och proportionalitetsprincipen i fokus

10.06.2024

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom i mål nr. M 9946-23 den 22 maj 2024 är en viktig pusselbit i den ständigt pågående rättsutvecklingen kring strandskydd. Domen bekräftar inte bara strandskyddets grundläggande betydelse i svensk rätt, utan fördjupar också förståelsen för hur proportionalitetsprincipen och frågor om äganderättsövergång ska tillämpas i dessa ofta komplexa och känsliga ärenden.

Mark- och miljööverdomstolen understryker i sina domskäl återigen strandskyddets starka ställning i svensk rätt och vikten av att noggrant följa regelverket kring strandskyddsdispenser.

Rivningsföreläggande av sjöbod utan strandskyddsdispens

Fallet kretsade kring ett föreläggande om rivning av en sjöbod som uppförts utan strandskyddsdispens på en fastighet i Värmdö kommun, Stockholms skärgård. De nya ägarna till fastigheten överklagade beslutet och argumenterade för att rivningsföreläggandet var oproportionerligt och att de inte borde hållas ansvariga för tidigare ägares överträdelser.

MÖD:s avgörande:

MÖD avslog överklagandet och fastställde Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom. Domstolen slog fast att strandskyddsdispens är ett absolut krav för byggnationer inom strandskyddsområdet, även om byggnaden ligger inom fastighetens tomtplats. Att en byggnad ligger inom tomtgränsen är alltså inte i sig ett giltigt skäl för att beviljas dispens. MÖD poängterade även att det är fastighetsägaren som bär bevisbördan för att marken är ianspråktagen på ett sätt som inte strider mot strandskyddets syften. Att åberopa tidigare markanvändning är inte tillräckligt utan tydliga bevis krävs.

Proportionalitetsprincipen – en central fråga:

En central fråga i målet var proportionalitetsprincipen, en grundläggande rättsprincip som innebär att myndighetsbeslut måste vara väl avvägda och inte mer ingripande än nödvändigt. MÖD fann att rivningsföreläggandet var proportionerligt i detta fall, trots att de nuvarande ägarna inte själva hade uppfört sjöboden. Domstolen resonerade att de nya ägarna, på grund av deras släktskap med tidigare ägare, borde ha känt till situationen och därmed kunde hållas ansvariga.

Artskyddsförordningen – en ytterligare dimension:

Ett intressant och betydelsefullt inslag i domen är MÖD:s notering om att det kan finnas fladdermöss under bryggdäcket, vilket är sammanbyggt med sjöboden. Om så är fallet kan det krävas dispens från artskyddsförordningen för att riva sjöboden. Förekomst av fladdesmössen i sig utgjorde inte hinder för att föreläggandet om utrivning av sjöboden skulle fastställas. Detta visar att strandskyddsfrågor ofta är mångfacetterade och kan kräva hänsynstagande till flera olika miljöaspekter, inklusive skyddet av hotade arter.

Slutsatser och rekommendationer:

Domen i mål nr. M 9946-23 ger värdefull vägledning i flera frågor:

  1. Strandskyddsdispens: Det är absolut nödvändigt att söka och erhålla strandskyddsdispens innan man påbörjar byggnationer inom strandskyddsområdet. Att en byggnad ligger inom tomtplatsen är inte tillräckligt för att undgå dispenskravet.
  2. Bevisbörda: Fastighetsägare måste vara beredda att lägga fram tydlig och övertygande bevisning för att markanvändningen inte strider mot strandskyddets syften. Det är inte tillräckligt att enbart åberopa tidigare markanvändning.
  3. Proportionalitetsprincipen: Myndigheter måste noggrant överväga proportionaliteten i sina beslut och säkerställa att åtgärder inte är mer ingripande än nödvändigt för att uppnå syftet med strandskyddet.
  4. Ny ägare, gammalt ansvar: Nya fastighetsägare bör vara medvetna om att de kan ärva ansvaret för tidigare ägares överträdelser av strandskyddsreglerna, särskilt om de har en nära relation till de tidigare ägarna.
  5. Artskydd: Strandskyddsärenden kan vara komplexa och kräva hänsynstagande till andra miljöregler, såsom artskyddsförordningen.

Vikten av juridisk expertis inom strandskydd:

Strandskyddsmål är komplexa och kräver djupgående juridisk kunskap och erfarenhet. Att anlita en jurist med specialisering inom strandskydd är en klok investering för att säkerställa att dina rättigheter skyddas och att du får rätt stöd genom hela processen.

Noteras skall att sakägarna drev sitt överklagande i detta mål utan juridiskt ombud. Det förefaller därför oklart om utgången hade varit annorlunda för det fall sakägarna hade fått bistånd av adekvat juridisk expertis.

Jur. kand. Giedre Jirvell – Din expert på strandskydd:

Jag, jur. kand. Giedre Jirvell, har lång erfarenhet av att företräda klienter i strandskyddsmål, inklusive flera framgångsrika fall i Mark- och miljööverdomstolen. Jag har en djupgående förståelse för strandskyddslagstiftningen och dess tillämpning i praktiken. Om du behöver juridisk hjälp med en strandskyddsfråga, tveka inte att kontakta mig på www.strandskyddsjurist.se. 


Jag erbjuder skräddarsydd rådgivning och stöd i alla frågor som rör strandskydd, från ansökan om dispens till överklagande av beslut. Tillsammans kan vi arbeta för att skydda dina rättigheter och intressen i strandskyddsärenden.

Jur. kand. Giedre Jirvell