Särskilda Undantag för Landsbygd och Areella Näringar

26.01.2024

Reformförslag för Strandskyddet – Möjligheter för Vattenbruk och Landsbygdsnäringar

Efter en lång väntan har utredningen med uppgift att se över strandskyddet och dess påverkan på areella näringar och landsbygdsutveckling, överlämnat sitt betänkande till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Huvudbudskapet i detta betänkande omfattar revolutionerande förslag såsom utvidgade undantag från strandskyddet för att inkludera vattenbruk, och ett helt nytt skäl för dispens inriktat på småskaliga förvärvsverksamheter på landet. Strandskyddsjuristen jur. kand. Giedre Jirvell, tillsammans med andra aktörer, föreslog dessa ändringar redan till föra strandskyddsutredningen, varefter regeringen valde att tillsätta en statlig utredning för att utreda frågorna ytterligare.
"Det är glädjande att utredningen äntligen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Det är ett tydligt steg i rätt riktning för att skapa mer acceptans för strandskyddslagstiftningen och för att stimulera utvecklingen på landsbygden. Det är behövliga och för många lantbrukare efterlängtade förslag, som förhoppningsvis kommer att leda till lagändringar efter att ärendet har beretts och remissbehandlats inom Regeringskansliet" - säger jur.kand. Giedre Jirvell, som tidigare var ansvarig för miljörättsfrågor och regelförenkling som Head of Section på Miljödepartementet.

Strandskyddets nya riktning för jordbruk och vattenbruk

Enligt utredningen bör befintliga undantag från strandskyddet för verksamheter som jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel nu breddas för att innefatta vattenbruk. Det har blivit en viktig punkt för att stödja areella näringars utveckling och för att de ska kunna växa i samklang med strandskyddets syften.


Småskaliga Förvärvsverksamheter – Ett steg framåt för landsbygden

De nya föreslagna särskilda skälen för dispens föreslås för att möjliggöra byggnation och företagande inom småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygden, och ser som sitt mål att underlätta utvecklingen av lokala företag utan att kompromissa med de övergripande målen för strandskyddet.


Balans mellan utveckling och miljöskydd

Det är en prioritet för regeringen att inte kompromissa med strandskyddets grundläggande syften - som exempelvis allemansrätt och det lokala djur- och växtlivets förutsättningar - samtidigt som man ser över hur en balanserad landsbygdspolitik kan befrämjas.

Framtida planer och regelutveckling

I ett försök att ytterligare modernisera strandskyddet, planerar regeringen att tillsätta en ny utredning, samt att återuppliva vissa av de tidigare förslagen från den förra utredningen om översyn av strandskyddet. Allt detta syftar till att skapa en hållbar utveckling över hela landet, med likvärdiga förutsättningar för företagande och välfärd på landsbygden.

Kontakta oss för juridisk rådgivning kring din dispensansökan

Behöver du personlig vägledning eller stöd för att skriva din ansökan om dispens för areella näringar? Tveka inte att kontakta Strandskyddsjuristen! Vi har gedigen erfarenhet och kompetens inom området och kan maximera dina chanser till en framgångsrik dispens.

Strandskyddsjuristen står till ditt förfogande när du ska ansöka om strandskyddsdispens!