MÖD mål nr. M 8731-23 -  Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

14.06.2024

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade den 5 juni 2024 dom i mål nr M 8731-23, där de avslog en överklagan om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad. Fastigheten i fråga var belägen inom ett strandskyddsområde med riksintresse för rörligt friluftsliv, vilket innebär att det råder stränga restriktioner för byggnation.

Komplementbyggnad utan strandskyddsdispens

Ägarna till fastigheten X i Strängnäs kommun ansökte om strandskyddsdispens för att uppföra en komplementbyggnad. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade dispens, men länsstyrelsen upphävde beslutet med hänvisning till att byggnaden skulle utöka hemfridszonen och påverka allemansrätten negativt. Mark- och miljödomstolen gick dock på nämndens linje och beviljade dispens, varpå länsstyrelsen överklagade till MÖD.

MÖD:s bedömning:

MÖD gjorde en annan bedömning än mark- och miljödomstolen och avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att den planerade komplementbyggnaden, trots att den skulle ligga innanför ett befintligt staket, skulle ha en privatiserande effekt på mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig. MÖD framhöll att det är av stor vikt att skydda det rörliga friluftslivet, särskilt i områden av riksintresse, och att en komplementbyggnad inte får utöka hemfridszonen på ett otillåtet sätt.

Betydelsen av MÖD:s avgörande:

Domen är principiellt viktig då den tydliggör att strandskyddet är mycket starkt och att även komplementbyggnader kan påverka allemansrätten negativt. MÖD:s dom visar att det inte räcker att en byggnad ligger inom en befintlig tomtgräns eller innanför ett staket för att beviljas dispens, utan att en noggrann bedömning av byggnadens faktiska påverkan på strandskyddets syften alltid måste göras.

Vikten av juridisk expertis:

Att navigera i strandskyddsreglerna kan vara komplext och det är viktigt att ha god kännedom om gällande lagstiftning och praxis. Att anlita en jurist med specialisering inom mark- och miljörätt kan vara avgörande för att få rätt stöd och vägledning i frågor som rör strandskydd.

Jur. kand. Giedre Jirvell – Din expert på strandskydd:

Jag, jur. kand. Giedre Jirvell, har lång erfarenhet av att företräda klienter i strandskyddsmål och andra frågor som rör mark- och miljörätt, inklusive flera framgångsrika fall i Mark- och miljööverdomstolen. Jag har en djupgående förståelse för lagstiftningen och dess tillämpning i praktiken.


Om du behöver juridisk hjälp med en fråga som rör strandskydd, vattenverksamhet eller fastighetsreglering, tveka inte att kontakta mig på www.strandskyddsjurist.se.

Jur. kand. Giedre Jirvell