MÖD F 12642-23: vikten av tillstånd för vattenverksamhet vid fastighetsreglering

11.06.2024

Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr F 12642-23 den 12 juni 2024 fastställt en central princip inom fastighetsreglering: För att bilda ett servitut för vattenverksamhet krävs antingen ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken, eller att det är uppenbart att verksamheten inte skadar allmänna eller enskilda intressen. Denna dom stärker rättspraxis kring servitut för vattenverksamhet och vikten av att följa miljöbalkens tillståndsprocess.

Servitut vid vattenverksamhet

Målet rörde en tvist mellan ett bolag och en privatperson, G.C., angående bildandet av ett servitut för vattentäkt på G.C:s fastighet. Lantmäteriet hade beslutat att bilda servitutet baserat på en godkänd anmälan om vattenverksamhet, men G.C. överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde lantmäteriets beslut med hänvisning till att ett servitut för vattenverksamhet kräver ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken, inte bara en godkänd anmälan. Bolaget överklagade i sin tur till MÖD.

MÖD:s avgörande:

MÖD avslog bolagets överklagande och fastställde mark- och miljödomstolens dom. Domstolen konstaterade att det saknades utrymme för att tolka fastighetsbildningslagen (FBL) på ett sätt som skulle innebära att kravet på tillstånd kunde anses uppfyllt genom enbart en godkänd anmälan om vattenverksamhet. MÖD bedömde att en sådan tolkning skulle undergräva syftet med miljöbalkens tillståndsprocess, som är att säkerställa att vattenverksamheter inte har negativ påverkan på miljön eller andra intressen. Genom att kräva ett tillstånd säkerställs att en grundlig och oberoende prövning av verksamheten genomförs innan servitutet bildas. MÖD ansåg inte heller att det var uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadades av vattenverksamheten i detta specifika fall, vilket är ett ytterligare krav för att bilda ett servitut utan tillstånd. MÖD:s dom understryker vikten av att noggrant följa miljöbalkens bestämmelser vid bildande av servitut för vattenverksamhet.

Slutsatser:

Domen klargör att enbart en godkänd anmälan om vattenverksamhet inte är tillräckligt för att bilda ett servitut för vattenverksamhet. Det krävs ett meddelat tillstånd enligt miljöbalken, eller att det är uppenbart att verksamheten inte skadar några intressen. Detta är viktigt att beakta vid fastighetsreglering som rör vattenverksamhet, då det annars kan leda till att beslutet upphävs och att processen måste göras om, vilket kan vara både kostsamt och tidskrävande. Domen är en tydlig signal till fastighetsägare, exploatörer och lantmätare att de måste vara noggranna i sin hantering av vattenverksamheter och säkerställa att alla tillstånd erhålls innan servitut bildas.

Vikten av juridisk expertis:

Rättsfallet belyser vikten av att anlita juridisk expertis vid fastighetsreglering som rör vattenverksamhet. En kunnig jurist kan hjälpa till att tolka lagstiftningen, förbereda och lämna in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken samt företräda dig i eventuella tvister. Genom att anlita en jurist kan du öka chanserna att få din ansökan om servitut godkänd och undvika att behöva överklaga beslut i flera instanser, vilket sparar både tid och pengar.

Jur. kand. Giedre Jirvell – Din expert på strandskydd:

Jag, jur. kand. Giedre Jirvell, har lång erfarenhet av att företräda klienter i strandskyddsmål och andra frågor som rör mark- och miljörätt, inklusive flera framgångsrika fall i Mark- och miljööverdomstolen. Jag har en djupgående förståelse för lagstiftningen och dess tillämpning i praktiken. Om du behöver juridisk hjälp med en fråga som rör strandskydd, vattenverksamhet eller fastighetsreglering, tveka inte att kontakta mig på www.strandskyddsjurist.se.


Jag erbjuder skräddarsydd rådgivning och stöd i alla frågor som rör strandskydd och mark- och miljörätt, från ansökan om dispens och tillstånd till överklagande av beslut. Tillsammans kan vi arbeta för att skydda dina rättigheter och intressen.

Jur. kand. Giedre Jirvell