Det nya strandskyddet - behov av reform

10.06.2024

I denna text presenteras en omfattande analys av mina, expert inom mark- och miljörätt och strandskyddsjuridik, synpunkter på strandskyddets effekter på äganderätten. Nedan återger jag några argument som belyser de juridiska, principiella och samhälleliga frågor som behöver beaktas i det pågående lagstiftningsarbetet.

Strandskyddets negativa effekter på äganderätten och behov av ändring

Min kritik av strandskyddet baseras på en rad centrala argument som belyser dess negativa effekter på äganderätten:

1. Expropriation utan fullständig kompensation:

 • Strandskyddet liknas, enligt min mening, vid en form av expropriation, där staten tar markområden i anspråk utan att ge fastighetsägare fullständig ersättning. Jag hänvisar till regeringsformens 2 kap. 15 §, som stipulerar att "den som genom expropriation eller något sådant förfogande tvingas avstå från sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten".
 • Strandskyddet, i sin nuvarande form, strider mot denna grundläggande princip i en rättsstat genom att neka fastighetsägare adekvat ersättning för de värdeförluster de drabbas av på grund av strandskyddsrestriktioner.

2. Oproportionerlig vikt på allemansrätten:

 • Jag anser att domstolar, i synnerhet underinstanser såsom mark- och miljödomstolar, och länsstyrelser ofta ger allemansrätten en oproportionerlig vikt vid prövning av dispensansökningar. Detta innebär att fastighetsägares intressen i många fall inte beaktas tillräckligt, vilket leder till orättvisa och ojämlika förhållanden.
 • Min bestämda uppfattning är att äganderätten, som en grundläggande rättighet i en demokratisk rättsstat, bör ges större vikt i bedömningen av huruvida dispens ska beviljas eller inte.

3. Godtycke och bristande rättssäkerhet:

 • Det finns ett antal oklarheter och oprecisa formuleringar i miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Detta ger utrymme för godtycke och tjänstemannaaktivism vid tillämpningen av reglerna, vilket i sin tur strider mot legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen.
 • En bristande rättssäkerhet underminerar förtroendet för rättsväsendet och skapar en osäker rättslig miljö för fastighetsägare, vilket hindrar dem från att fritt disponera sin egendom.

Brister i strandskyddsreglerna: En detaljerad analys

Min kritik av strandskyddet sträcker sig vidare till att identifiera specifika brister i regelverket och tillämpningen av detsamma:

1. Otydliga och oprecisa formuleringar:

 • Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd saknar tydlighet och precision, vilket leder till osäkerhet och oförutsägbar rättstillämpning.
 • Detta skapar tolkningsproblem och ger utrymme för godtycke vid bedömningar av dispensansökningar, vilket drabbar fastighetsägare negativt.

2. Bristen på proportionalitet:

 • Strandskyddsbedömningen tar inte tillräcklig hänsyn till de specifika förhållandena i varje enskilt fall. Detta kan leda till oproportionerliga inskränkningar i äganderätten, där fastighetsägare drabbas av betydande värdeförluster utan tillräcklig grund.
 • En mer differentierad bedömning som tar hänsyn till lokala förutsättningar och individuella omständigheter är nödvändig för att uppnå en rättvis och proportionerlig tillämpning av strandskyddet.

3. Otillräcklig ersättning:

 • Fastighetsägare får inte tillräcklig ersättning för de begränsningar som strandskyddet innebär.
 • Den nuvarande ersättningsmodellen baseras inte på den faktiska värdeminskning som fastigheten drabbas av, vilket strider mot principen om full ersättning vid expropriation.

Jirvell Juridik AB hjälper dig som har frågor om eller problem med strandskydd

Vi på Jirvell Juridik AB har lång erfarenhet av mark- och miljörätt och kan ge dig rådgivning om bygglov, detaljplaner, fastighetsbildning eller övrig markanvändning i strandskyddat område. Vi kan hjälpa dig med bland annat nedan juridik rådgivning.

 • Bedöma om det är möjligt att få dispens från strandskyddet.
 • Bedöma och försvara storleken av din legitima tomtplats.
 • Hjälpa till med fastighetsbildning i strandskyddat område.
 • Bedöma strandskyddets effekter på detaljplanen.
 • Försvara dig mot oskäliga förelägganden och förbud.

Kontakta oss för en inledande konsultation

Välkommen att kontakta oss på Jirvell Juridik AB för en inledande konsultation om strandskydd på din fastighet. Vi hjälper dig med samtliga frågeställningar som rör strandskydd!