Överklaga beslut om avslag på strandskyddsdispens

10.02.2024

Har Du fått Avslag på Strandskyddsdispens?

Om du har fått avslag på din ansökan om dispens från strandskyddet kan det finnas möjlighet att överklaga beslutet om nekad strandskyddsdispens till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark - och miljööverdomstolen. Det kan hända att du äger en fastighet i ett område som omfattas av strandskydd och vill uppföra en byggnad, en brygga eller en annan åtgärd, men den kommunala nämnden har meddelat ett avslag på din ansökan om strandskyddsdispens. Det kan också förekomma en situation då kommunen har utfört tillsyn enligt miljöbalken och du har fått ett föreläggande om att riva ut en byggnad eller en brygga, eftersom de anser att åtgärden är förbjuden och strider mot strandskyddets syften. I sådant fall kan det vara en god idé att överklaga beslutet om strandskydd till länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen, beroende på vilken instans som har tagit beslutet.

I det följande kommer vi ge dig några handfasta tips på hur du kan överklaga ett beslut som handlar om strandskydd. Vi kommer också ge råd kring hur man bäst lyckas med sitt överklagande. Om du behöver specifik juridisk rådgivning som rör just ditt strandskyddsärende är du välkommen att kontakta oss för vidare hjälp.

1. Vad innebär Strandskyddsdispens?

Det råder ett generellt förbud att vidta olika åtgärder i ett område som omfattas av strandskydd. Strandskyddet sträcker sig ofta från 100 upp till 300 meter från strandlinjen, men kan i vissa fall vara helt eller delvis undantaget. Om just ditt område omfattas av strandskydd kan du ansöka om dispens från strandskyddet hos kommunen, eller rättare sagt miljö- och byggnämnden i den kommun där din fastighet är belägen. I vissa fall är det i stället länsstyrelsen som beslutar om dispens kan meddelas för det fall det åtgärden som du söker dispens för uppfyller särskilda skäl. Vid samtliga beslut om strandskydd måste myndigheterna vidta en intresseavvägning mellan de enskilda och de allmänna intressena, en så kallad proportionalitetsprövning. Det har att göra med att ett ingripande i den enskildes äganderätt att använda mark eller vattenområden på sin fastighet inte får går längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska kunna uppnås.

För att få dispens från förbuden måste du uppfylla något eller några av de särskilda skälen som återges i 7 kap. miljöbalken. Det handlar om att området som du önskar att exploatera:


 • redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför det strandskyddade området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, såsom försvarsintresse eller dylikt.

Slutligen har Mark- och miljööverdomstolen uttalat sig om att i undantagsfall kan det finnas situationer då strandskyddsdispens kan medges även om inga av ovanstående skäl är uppfyllda, förutsatt att det förefaller vara proportionerligt.

2. När ska man Ansöka om Strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen prövar ärenden om strandskyddsdispens som avser åtgärder i form av byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen är också prövningsmyndighet och beslutar om dispens för åtgärder som avses att vidtas i några av nedan listade områden.

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • biotopskyddsområden
 • kulturreservat
 • landskapsbildsskyddsområden
 • Natura 2000-områden

Oftast är det ändå den kommunala miljö- och byggnämnden som är den första instansen som prövar ansökan om strandskyddsdispens. Innan man upprättar en ansökan om strandskyddsdispens är det därför viktigt att undersöka vilken instans som ska pröva din ansökan.

3. När ska man Överklaga Beslut om Strandskydd till Länsstyrelsen?

För det fall du har sökt om strandskyddsdispens hos den kommunala nämnden och har fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen i det län där din kommun är belägen. Det kan också vara så att du har fått dispensen meddelad av kommunen, men du är inte är nöjd med själva tomtplatsavgränsningen. I så fall kan du också överklaga beslutet till länsstyrelsen för vidare prövning.

Detsamma gäller om din fastighet varit föremål för tillsyn och du har fått ett föreläggande om att riva ut åtgärderna och återställa området. Ett sådant föreläggande kan också överklagas till länsstyrelsen. Med tanke på den restriktivitet som råder vid tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om strandskydd är det statistiskt sätt många beslut som överklagas vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därför en omfattande vana att hantera överklaganden av strandskyddsdispens.

Utöver detta har länsstyrelsen lagstadgad rätt att besluta om man vill överpröva kommunens beslut om meddelad strandskyddsdispens. Kommunen ska därför alltid skicka ett beslut om meddelad dispens till länsstyrelsen för bedömning av huruvida beslutet behöver överprövas. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bestämma sig om man vill överpröva kommunens beslut eller inte. Oftast handlar det om situationer då länsstyrelsen ifrågasätter om förutsättningarna för dispens varit uppfyllda. Det kan också handla om situationer då det förekommit brister i kommunens handläggning, såsom att man har har glömt att förena dispensen med en tomtplatsavgränsning. I så fall kan ärendet komma att återförvisas till kommunen för fortsatt prövning i sak. I andra situationer kan länsstyrelsen välja att ändra eller helt eller delvis upphäva beslutet.

4. När ska man överklaga beslut om nekad strandskyddsdispens till mark - och miljödomstolen?

Om det är så att det är länsstyrelsen som har meddelat beslutet, så ska ett sådant beslut om strandskydd överklagas till någon av landets fem mark - och miljödomstolarna. En dom som har meddelas av mark - och miljödomstolen kan i sin tur överklagas till Mark - och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det sagda gäller regelrätta ärenden om strandskyddsdispens eller förelägganden om strandskydd. Är det så att du i stället har drabbats av beslut om utvidgat strandskydd, ska ett sådant beslut överklagas hos regeringen. Det är regeringen som prövar ärenden om utvidgat strandskydd. Om man inte är nöjd med ett regeringsbeslut kan man slutligen ansöka om rättsprövning  hos Högsta förvaltningsdomstolen. Först när samtliga nationella rättsmedel är uttömda kan man vända sig till Europadomstolen.


5. Vilka personer och organisationer kan överklaga?

Har du sökt om strandskyddsdispens och fått avslag? Då räknas det som att beslutet har gått dig emot och du har rätt att överklaga beslutet till överinstans. Om det i stället är din granne som störs sig på att du har fått strandskyddsdispens meddelad, så har han eller hon oftast inte rätt att överklaga. Det har att göra med att strandskyddsfrågor anses angå det allmänna och inte enskilda individer, och att det är länsstyrelsen som bevakar att dispensgivningen sker på ett sätt där de allmänna intressena beaktas.

Det kan däremot finnas situationer då din granne eller hyresgäst har ett servitut, en nyttjanderätt på din fastighet eller annat av rättsordningen erkänt intresse, och den sökta åtgärden innebär att denna rätt kommer att inskränkas eller på annat sätt påverkas negativt. I en sådan situation kan det hända att länsstyrelsen eller domstolen finner att din granne eller nyttjanderättshavare innehar en så kallad klagorätt.

I vissa fall kan dock Naturvårdsverket överklaga beslut om strandskydd som har meddelats av länsstyrelsen som första instans. Det gäller främst situationer där Naturvårdsverket bedömer att åtgärden påverkar de allmänna intressena på ett negativt sätt.

Slutligen kan ett beslut om meddelad dispens överklagas av vissa miljöorganisationer, som uppfyller rekvisiten för talerätt. Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt miljöbalken får överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk person som

 • har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen,
 • inte är vinstdrivande,
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
 • har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

6 . Hur överklagar man beslut eller dom?

Det viktigaste här är att ha koll på tidsfristen och sista datum att överklaga. Ett överklagande måste alltid vara inkommen i rätt tid för att länsstyrelsen eller mark - och miljödomstolen ska ta upp det till prövning i sak. Känner du att du inte riktigt hinner att ta fram ett bra överklagande, kan du överklaga och begära om anstånd för utveckling av talan. Ett anstånd upp till tre veckor brukar sällan vara ett problem, förutsatt att du har angett en skälig anledning till din begäran om anstånd.

Själva överklagandet ska vara ställt till den instans som ska pröva ditt överklagande, men handlingen ska skickas till den instans som har beslutat om strandskyddsdispens, som du ska överklaga. Är du missnöjd med kommunens beslut ska du således överklaga till länsstyrelsen, men själva överklagandet ska du skicka till kommunen som gör en så kallad rättidsprövning. På motsvarande sätt ska du överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, men själva överklagandet ska du skicka till länsstyrelsen som ska pröva om ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Glöm inte att uppge vilket beslut i vilket ärende som du överklagar. Datum och diarienummer för detta. Du ska ange ditt namn och fastighetsbeteckning av den fastighet som beslutet gäller. Vidare ska du uppger dina yrkanden, dvs. hur vill du att beslutet ska ändras, samt grunder, dvs. varför vill du att beslutet ska ändras och på vilket sätt som du anser att beslutet är fel.

Se till att uppge viktiga sakomständigheter, bevisning som stöd för din talan och förankra sina argument väl i gällande lagstiftning och rättspraxis från Mark - och miljööverdomstolen. Du ska även motivera på vilket sätt som dina enskilda intressen ska ges företräde och varför de allmänna intressena, dvs. allmänhetens tillträde till området och livsvillkoren för växter- och djur ska stå tillbaka. 

Om ditt överklagande är otydligt, dina yrkanden eller grunder ofullständiga finns det risk att domstolen kan komma att förelägga om att komplettera ditt överklagande. Om du inte gör det inom utsatt tid, eller kompletterar ditt överklagande på det sätt som anges i föreläggandet kan ditt överklagande komma att avvisas. Det kan därför vara en bra idé att ta hjälp av en kunnig jurist, som är väl insatt i frågor om strandskydd, och som kan vägleda dig vidare kring hur du bäst bör utforma ditt överklagande.


7. Hur lång är Prövningstiden när man ska Överklaga Beslut om Strandskyddsdispens?

Olika prövningsinstanser har olika handläggningstider beroende på vilken typ av ärende som det gäller. Detaljplaner prioriteras alltid av domstolarna, eftersom man inte vill onödigt bromsa upp samhällsutvecklingen. Om det är så att strandskyddet har upphävts i detaljplan och målet ska prövas av mark- och miljödomstolen kan du räkna med att då en dom inom tre till sex månader. Vanliga mål och ärenden om strandskyddsdispens och förelägganden om åtgärder i strandskyddade områden anses generellt inte vara lika prioriterade, med möjlig undantag för nybyggnation, samt situationer då det har begåtts ett allvarligt miljöbrott i strandskyddat område och området behöver återställas så snart som möjligt.

Man ska ha tålamod när man överklagar ett beslut om strandskyddsdispens. En process hos länsstyrelsen tar många gånger från 6 månader upp till ett år eller längre. En process hos domstolen kan många gånger gå snabbare, men även längre. Det beror också på kommuniceringen mellan parterna, dvs. mellan dig och nämnden och länsstyrelsen samt vad och hur mycket som varje enskild part åberopar under processens gång. Är det så att domstolen vill sätta ut målet för sammanträde och syn räkna med att prövningen kommer att ta ytterligare tid. Det beror bland annat på att syn många gånger inte är lämpligt att vidta vintertid och man därför behöver invänta rätt årstid för detta.

8. Hur kan Strandskyddsjuristen Hjälpa dig med ditt Överklagande?

Strandskyddsjuristen är väl insatt i strandskyddsjuridiken och hjälper dig gärna med att överklaga beslut om strandskydd och strandskyddsdispens. Vår expertjurist jur. kand. Giedre Jirvell har mångårig erfarenhet av överklaganden hos länsstyrelsen, mark - och miljödomstolar och Mark - och miljööverdomstolen och kan hjälpa dig med ditt överklagande.

Vi är måna om klientens trygghet och arbetar efter fast pris, som klienten har fått godkänna i förväg. Du som är klient hos oss kan därför känna dig lugn med de instanser som vidtas i ärendet och har översikt och kontroll över dina utgifter.

För vidare hjälp med strandskydd och strandskyddsdispens tveka inte att kontakta oss på Strandskyddsjurist.se. Våra jurister har den erfarenhet som behövs för på ett framgångsrikt sätt hjälpa dig att driva ditt överklagande. Vi arbetar rikstäckande och hjälper samtliga klienter oavsett den geografiska placeringen. Vi har god kännedom om strandskydd i Göteborg och Stockholm med tillhörande skärgård, Västkusten och Östkusten utmed Östersjön. Utöver det arbetar vi med strandskydd vid större och mindre sjöar och vattendrag.